जड़ी बूटी

जड़ी बूटियों के नाम

प्राचीन काल से ही जड़ी बूटियों का प्रयोग आयुर्वेद और अन्य चिकित्सा प्रणालियों में स्वास्थ्य लाभ के किया जाता रहा हैं। उनमें से हम कुछ विशेष जड़ी बूटियों के नाम की सूची यहाँ दे रहे हैं।

जड़ी बूटियों के नामों की सूची

जड़ी बूटियों के नाम की सूची हिंदी में निम्नलिखित हैं:

 1. अगरु
 2. अगस्त्य
 3. अग्निमन्थ
 4. अजमोदा
 5. अतसी
 6. अतिबला
 7. अतिविषा
 8. अध:पुष्पी
 9. अनानास
 10. अन्नामय
 11. अपामार्ग
 12. अफसंतिन
 13. अम्लपर्णी
 14. अम्लवेतस
 15. अयापान
 16. अरण्यजीरक
 17. अरलू
 18. अरिष्टक
 19. अर्क
 20. अर्जुन
 21. अलसी के बीज
 22. अशवगोल
 23. अशवत्थ
 24. अशोक पत्रांग
 25. अश्मन्तक
 26. अश्वकर्ण(गर्जन)
 27. अश्वगन्धा
 28. अस्थिशृंखला
 29. अहिफेन
 30. आकड़ोट
 31. आकारकरभ
 32. आकाशवल्ली
 33. आखुकर्णी
 34. आमलकी
 35. आम्र
 36. आम्रगन्धि हरिद्रा
 37. आरग्वध
 38. आवर्तकी
 39. आवर्तनि
 40. इंद्रवारुणी
 41. इक्षु
 42. इक्ष्वाकु
 43. इडगुदी
 44. ईशवरी
 45. उटनगन
 46. उत्पल
 47. उदर्दप्रश्मन
 48. उदुम्बर
 49. उपविष
 50. उलट कम्बल
 51. उल्टकम्बल
 52. उशीर
 53. उस्तूखूदूस
 54. ऊदसलीब
 55. ऊषक
 56. एरण्ड
 57. एरण्डकर्कटी
 58. एला
 59. कlच्चनार
 60. कंकुष्ठ
 61. कंकोल
 62. कंटकारी
 63. कटुका
 64. कट्फल
 65. कण्टकि. करज्ज
 66. कतक
 67. कदम्ब
 68. कपिकच्छू
 69. कपीतन (पारीष)
 70. कमल
 71. कम्पिलल्क
 72. करज्ज
 73. करवीर
 74. करीर
 75. कर्कटशृ:डगी
 76. कर्चूर
 77. कर्पूर
 78. कलमबक
 79. कशेरुक
 80. काकमाची
 81. काण्डीर
 82. कारवेललर
 83. कार्पास
 84. कालाजाजी
 85. काश
 86. काष्टदारु
 87. कासनी
 88. कासमर्द
 89. किराततिक्त
 90. कीटमारी
 91. कुकुन्दर
 92. कुङ्कुम
 93. कुटज
 94. कुनयन
 95. कुपिलु
 96. कुमारी
 97. कुमुद
 98. कुलत्थ
 99. कुश
 100. कुष्ट
 101. कूष्माण्ड
 102. कृतवेघन
 103. कृष्णजीरक
 104. कृष्णबीज
 105. केतक
 106. केबुक
 107. कॉफी
 108. कोकिलाक्ष
 109. कोकुदुम्बर
 110. कोशाम्र
 111. खत्मी
 112. खदिर
 113. खर्जूर
 114. खूबकलाँ
 115. गन्धप्रसारिणी
 116. गम्भारी
 117. गांगेरुकि
 118. गुग्गुलु
 119. गुज्जा
 120. गुडूची
 121. गोक्षुर
 122. गोजिह्वा
 123. गोरक्ष
 124. गोरक्षगज्जा
 125. चक्रमर्द
 126. चक्षुष्या
 127. चन्दन
 128. चन्द्रशूर
 129. चम्पक
 130. चव्य
 131. चांगेरी
 132. चित्रक
 133. चिरबिल्व
 134. चोपचीनी
 135. चोरक
 136. चौह:
 137. छीलहिंट
 138. जटामांसी
 139. जपा
 140. जम्बीर
 141. जम्बू
 142. जयन्ती
 143. जलकुम्भी
 144. जलवेतस
 145. जाती
 146. जातीफल
 147. जीरक
 148. जीवन्ति
 149. जूफा
 150. ज्योतिष्मती
 151. झण्डु
 152. झत्रक
 153. झाबुक
 154. तगर
 155. तरुणी
 156. तवक्षीर
 157. तवचय
 158. ताम्बूल
 159. ताम्रपर्ण
 160. तालमूली
 161. तालीश
 162. तिनिश
 163. तिन्तिड़िक
 164. तिन्दुक
 165. तिल
 166. तिलपर्णी
 167. तुलसी
 168. तुलसी
 169. तुवरक
 170. तेजोवती
 171. तैलपर्ण
 172. तोदरी
 173. त्रपुष
 174. त्रायमाणा
 175. त्रिवृत
 176. त्वक (दारुसिता)
 177. दन्ती
 178. दमनक
 179. दाड़िम
 180. दारुहरिद्रा
 181. दुग्धफेनी
 182. दुग्धिका
 183. दूर्वा
 184. देवदारु
 185. देवदाली
 186. द्रवन्ति
 187. द्राक्षा
 188. द्रोणपुप्पी
 189. धतूर
 190. धनव्यास
 191. धन्वन
 192. धमागरव
 193. धव
 194. धातकी
 195. धान्यक
 196. नल
 197. नागकेशर
 198. नागदमन
 199. नागबला
 200. नाड़ीहिंगु
 201. नारिकेल
 202. नाही
 203. निम्ब
 204. निर्गुण्डी
 205. निर्विषा
 206. नीलिनी
 207. पटोल
 208. पद्यक
 209. पनस
 210. पर्णबीज
 211. पर्पट
 212. पलाश
 213. पाटला
 214. पाठा
 215. पारसीक यवानी
 216. पारिजात
 217. पारिभद्र
 218. पाषाणभेद
 219. पिप्पली
 220. पियररांगा
 221. पीत करवीर
 222. पीलु
 223. पुत्रजीवक
 224. पुत्रजीवक बीज
 225. पुनर्नवा
 226. पुन्नाग
 227. पुष्करमूल
 228. पूतिहा(पुदीना)
 229. पृशिनपर्णी
 230. प्रणयवाणी
 231. प्रियंगु
 232. प्रियाल
 233. प्लक्ष
 234. प्लांडू
 235. फल्गु (अजीर)
 236. बंदाक
 237. बब्बूल
 238. बर्बरी
 239. बाकुची
 240. बिभीतक
 241. बिल्ब
 242. बीजक
 243. ब्राह्मी (ऐन्द्री)
 244. भंगा
 245. भरगड़ी
 246. भल्लातक
 247. भाण्डीर
 248. भूनिम्ब (कालमेघ )
 249. भूम्यामलकी
 250. भूर्जपत्र
 251. भृंगराज
 252. मखान्न
 253. मज्जिष्ठा
 254. मण्डूकपर्णी
 255. मदनफल
 256. मदयन्तिका
 257. मधूक
 258. ममीरा
 259. मयूरशिखा
 260. मरिच
 261. मरूवक
 262. मलयवचा
 263. मल्लिका
 264. महानिम्ब
 265. महाबला
 266. मांसरोहिणी
 267. मातुलुंग
 268. मानकन्द
 269. मायाफल
 270. माश
 271. माषपर्णी
 272. मिश्रेया
 273. मुचकुन्द
 274. मुज्जातक
 275. मुण्डी
 276. मुदगपर्णी
 277. मुशली
 278. मुस्तक
 279. मूर्वा
 280. मेथिका
 281. मेदासक
 282. मेषशृंगी
 283. यवानी
 284. यवास
 285. यष्टीमधु
 286. युथिपर्णी
 287. रकतनिर्यास
 288. रक्तचंदन
 289. रक्तप्रसादन
 290. रक्तस्तम्भन
 291. रसोन
 292. राजिका
 293. रास्ना
 294. रुदन्ति
 295. रुद्रवंती (रुद्रवन्ती)
 296. रुद्राक्ष
 297. रूमी मस्तगी
 298. रोहिष
 299. रोहीतक
 300. लंका
 301. लकुच
 302. लज्जालु
 303. लताकस्तूरी
 304. लवंग
 305. लांगली
 306. लोघ्र
 307. लोबान
 308. वंश
 309. वकुल
 310. वचा
 311. वट
 312. वत्सनाभ
 313. वनपशा
 314. वनप्लान्डु
 315. वनहरिद्रा
 316. वन्त्रपुषी
 317. वरुण
 318. वला अतिबला
 319. वाकेरी
 320. वाराहो
 321. वासा
 322. विककंत
 323. विडंग
 324. विदारी
 325. विम्बी
 326. विषघन
 327. वीरतरु
 328. वृक्षाम्ल
 329. वृद्धदारु
 330. वृहती
 331. वृहदेला
 332. वेतस
 333. वोल
 334. शंखपुष्पी
 335. शटी
 336. शण
 337. शतपुष्पा
 338. शतावरी
 339. शनपुष्पी
 340. शमी
 341. शर
 342. शरपुंखा
 343. शल्लकी
 344. शाक
 345. शाखोटक
 346. शाल
 347. शालपर्णी
 348. शाल्मली
 349. शिंशपा
 350. शिरीष
 351. शुष्ठी
 352. शृडांगटक
 353. शैलेय
 354. शैवाल
 355. शोभाजजन
 356. श्योनाक
 357. श्रवक
 358. श्लेष्मातक
 359. संदपुष्पा
 360. सप्तचक्रा
 361. सप्तपर्ण
 362. सफेद मूसली
 363. समुद्रनारिकेल( दरियाई नारियल )
 364. सरल
 365. सर्ज
 366. सर्पगंधा
 367. सर्षप
 368. सहदेवी
 369. सारिवा
 370. सिताब
 371. सिल्हक
 372. सुदर्शन
 373. सुनिषण्णक
 374. सुरज्जान
 375. सुरपुन्नाग
 376. सूची
 377. सूरण
 378. सैरेयक
 379. सोम
 380. सौंफ
 381. स्नुही
 382. स्वर्णक्षीरी
 383. स्वर्णपत्री
 384. हंसपदी
 385. हरमल
 386. हरिदॄ
 387. हरिद्रा
 388. हरीतकी
 389. हापुषा
 390. हिंस्रा
 391. हिज्जल
 392. हिडगु
 393. हृत्पत्रि
 394. हैमवती

Subscribe to Ayur Times

Get notification for new articles in your inbox

Dr. Jagdev Singh

डॉ जगदेव सिंह (B.A.M.S., M.Sc. Medicinal Plants) आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है। वह आयुर्वेद क्लिनिक ने नाम से अपना आयुर्वेदिक चिकित्सालय चला रहे हैं।उन्होंने जड़ी बूटी, आयुर्वेदिक चिकित्सा और आयुर्वेदिक आहार के साथ हजारों मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज किया है।आयुर टाइम्स उनकी एक पहल है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति पर उच्चतम स्तर की और वैज्ञानिक आधार पर जानकारी प्रदान करने का प्रयास कर रही है।

Related Articles

Back to top button